Támogató szolgálat

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek saját lakókörnyezetükben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a súlyosan fogyatékos állapot fennállásának bizonyítása. Súlyosan fogyatékos az a személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül, és ezt igazolni is tudja.

A paksi támogató szolgálat jelenleg négy fő munkatárssal látja el a feladatait. Két fő gondozó látja el a gondozási tevékenységeket, akik szociális ápoló és gondozó végzettséggel rendelkeznek, valamint elvégeztek egy speciális, a támogató szolgálatok gondozóinak szervezett továbbképzést, mely a fogyatékossággal élők sajátos élethelyzetét, szükségleteiket és gondozási igényeiket ismerteti. A gondozók feladatai közé tartozik többek között a személyi higiénia biztosításában való közreműködés, a közvetlen lakókörnyezet rendben tartásában való részvétel, a bevásárlás, a hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás, valamint szükség esetén a felügyelet biztosítása. A gondozói tevékenységek folyamatában kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátott személy önrendelkezési joga ne sérüljön, valamint arra, hogy a meglévő önállóságukat megőrizzük, esetenként tovább fejlesszük. Ennek érdekében az ellátottakkal átbeszéljük a problémáik eredetét, a megoldási lehetőségeket, számba vesszük azokat az emberi kapcsolataikat, akik a segítségükre lehetnek, és támogatjuk őket a feladataik minél önállóbb elvégzésében. Emellett a családdal való kapcsolatuk megóvását, fejlesztését is szem előtt tartjuk, szükség esetén a családtagokkal folytatott segítő beszélgetések megszervezésével, a gondozási folyamatokba való bevonásukkal.

A gondozási feladatok mellett egy fő munkatársunk végzi az ellátottak személyi szállítását. A támogató szolgálat rendelkezik egy kerekesszék rögzítésére alkalmas gépkocsival, így az ellátottakat a jogszabályi feltételeknek és a biztonságuknak a szem előtt tartásával tudjuk szállítani. Míg a gondozást csak a súlyosan fogyatékos személyek vehetik igénybe, addig a szállítást nem csak a szociálisan rászorult kliensek igényelhetik.

A szakmai vezető feladatai közé tartozik az adminisztráció elvégzése, a feladatok szervezése, a munkatársak időbeosztásának elkészítése, új ellátottak felvétele, valamint az együttműködés biztosítása a szociális ellátórendszer további tagjaival. A támogató szolgálat vezetője személyesen az Ifjúság útja 1/a szám alatti székhelyen, vagy telefonon a 75/830-498 számon érhető el.

A paksi támogató szolgálat tevékenysége Paks város közigazgatási területére terjed ki.

A kapcsolatfelvétel további lehetőségeiről az Elérhetőségeink menüpontban tájékozódhat.

Megszakítás